Statut

Statut festivalu Pražský filmový kufr

Poslání festivalu

Soutěžní festival mladých filmařů Pražský filmový kufr založený v roce 2016 si klade za cíl vytvořit kreativní prostor pro děti podobných zájmů. Jeho účelem je inspirace, motivace, prevence a podpora tvořivosti dětí a mladých lidí. V první řadě je přehlídkou nápadů a platformou pro vzájemné sdílení a získávání nových zkušeností s tvorbou. Nabízí také lákavý způsob, jak děti naučit bojovat s nudou, osobními problémy, strachem či úzkostí, jak reflektovat svět kolem sebe za použití běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. 

Díky festivalu Pražský filmový kufr mají mladí tvůrci možnost vyprávět příběhy a komunikovat skrze svá díla s ostatními, vyjádřit své pocity a názory, zkoumat témata, která je zajímají, a hledat odpovědi na otázky, které je trápí

Do festivalové soutěže se mohou hlásit děti ze škol základních, středních, z filmových kroužků a ZUŠ, příměstských filmových táborů, ale i ti, kdo rádi tvoří sami. 

Mladým filmařům poskytuje soutěžní festival naprosto svobodnou možnost se projevit a vyjádřit, bez cenzury, kontroly a pravidel. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Partnerská a respektující zpětná vazba od dospělých odborníků a filmových profesionálů jim pomůže jednak lépe proniknout do řemesla, ale také získat sebedůvěru a pocit sebehodnoty. Rodičům a pedagogům nabízí Pražský filmový kufr cestu, jak podpořit děti a mladé lidi v jejich tvořivosti.

V neposlední řadě si festival klade za cíl vyhledávat a propojovat mladé filmařské talenty a pomáhat jim ve filmovém vzdělávání a seberealizaci.

Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Číslo účtu: 13132061/100, Komerční banka, a.s.
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Martin Vejvoda, ředitel

Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

Organizátor:

Toč světem s.r.o.

Sídlo: Stochovská 479/7, Ruzyně, 161 00 Praha 6

IČ: 193 01 740

Číslo účtu: 2301510003/5500, Raiffeisenbank, a.s.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Statutární orgán: Markéta Vondrášková, jednatelka a Barbora Fabiánová, jednatelka

Přípravné práce a průběh festivalu řídí tým organizátora festivalu se svým festivalovým týmem.


Program

Program festivalu tvoří soutěžní a nesoutěžní projekce filmů, semináře, debaty s filmovými tvůrci, workshopy, interaktivní výstavy a další doprovodné akce.

Na festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr (dále FMF PFK) budou prezentovány filmy bez ohledu na počet – jeden tvůrce může do soutěže přihlásit i více soutěžních snímků, maximálně však 6 snímků.

Účast na jiných festivalech nebrání účasti na FMF PFK.

Soutěžní program FMF PFK tvoří tyto hlavní sekce:

Volným tématem 8. ročníku je (NE)ZÁVISLOST, za jehož uchopení může autor získat čestné uznání poroty.

 

Pravidla festivalu

Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 1. květnu březnu 2024, uzávěrka soutěže je 22. září 2024, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, volnočasové kroužky, tábory, jednotlivci či jiné umělecké skupiny se samostatnými autorskými díly – filmovými snímky, scénáři nebo filmovými plakáty.

Přihlásit dílo do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich dílo zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora. V případě, že dílo vzniklo při výuce v rámci povinné školní docházky nebo pod záštitou jiné vzdělávací instituce, musí být přiložen souhlas s přihlášením filmu od odpovědného zástupce školy. Formulář k udělení souhlasu je ke stažení zde, popř. ho bude možné stáhnout na registrační stránce.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Soutěžní dílo se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době natočení díla do soutěže.

Autoři nemohou do soutěže přihlásit díla, která byla přihlášena v předchozích ročnících FMF PFK.

Zařazení díla do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere ta díla, která splňují podmínky zařazení. Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň děl.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže dílo, které neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a dílo přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit díla, která navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Díla nesmí obsahovat záběry nebo prvky, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále takové, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Podáním přihlášky poskytuje autor/přihlašovatel nevýhradní bezúplatnou licenci bez teritoriálního omezení k užití díla na celou dobu trvání autorských práv, v rámci které  dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel nebo organizátor festivalu mohli využít dílo těmito způsoby:

Autor/přihlašovatel podáním přihlášky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů všech spolutvůrců díla. 

V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže, a tedy postoupen k hlasování porotě.

V případě udělení souhlasu s nominováním snímku do národní přehlídky amatérských filmů Malé vize má festivalová rada právo film postoupit i do této navazující soutěžní přehlídky.

Věkové kategorie

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

Přihlášení

Do soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz, obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek, scénář i plakát musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních děl bude možné od 1. 5. 2024.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 22. září 2024, 23:59 h.

K on-line přihlášce jsou povinné tyto přílohy:

Uvítáme tyto přílohy:

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FMF PFK.

 

Možnosti dodání soutěžních snímků

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové doporučené délce:

Bude-li doporučená délka snímku překročena, může tím vzniknout možnost, že tento film nebude z kapacitních důvodů promítnut na FestDni.

V sekci animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

Technické podmínky

 

Porota a ceny

 

Cena diváka – divácké hlasování

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Dle výsledků hlasování bude udělena jedna Cena diváka filmu s nejvyšším dosaženým počtem hlasů.

Divácké hlasování začne 1. 10. 2024 a ukončeno bude 25. 10. 2024 v 23:59 h.

Cena diváka bude udělena při slavnostním předávání cen během FestDne.

Závěr

Účastník soutěže podáním přihlášky uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, město na webových stránkách soutěže dostupných na internetové adrese www.prazskyfilmovykufr.cz.

Přihlašovatel bere na vědomí prohlášení FMF PFK, že osobní data uvedená v přihlášce jsou považována za přísně důvěrná, budou použita výhradně pro potřeby festivalu a bez souhlasu přihlašovatele nebudou poskytnuta třetí osobě.

Uživatel (soutěžící/zástupce) může svůj souhlas s registrací v databázi vzít kdykoli zpět (dle nového práva GDPR - "Právo na výmaz" / "Právo být zapomenut"), a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@prazskyfilmovykufr.cz s uvedením svých přihlašovacích údajů.

Organizátor soutěže je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Uživatel souhlasí s uchováním následujících dat: jméno a příjmení, město, organizace, emailová adresa, telefon, IP adresa.

Přihlašovatel bere na vědomí vyloučení odpovědnosti FMF PFK za chyby a nepřesnosti, které do svých výstupů převezme na podkladě údajů předaných přihlašovatelem.

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto Statutem, zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení, jakož i ustanovení podmínek soutěže, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

 

V Praze dne 17. 4. 2024

Za pořadatele

Mgr. Martin Vejvoda

ředitel DDM Prahy 6

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia