STATUT

Statut festivalu

Pražský filmový kufr

 

Poslání festivalu

Soutěžní festival Pražský filmový kufr si klade za cíl vytvořit kreativní a inspirativní prostor pro děti podobných zájmů. Měl by být v první řadě přehlídkou nápadů a platformou pro vzájemné sdílení a získávání nových tvůrčích zkušeností. Nabízí také lákavý způsob, jak děti naučit bojovat s nudou, strachem či úzkostí, jak reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Děti dostanou možnost zhodnotit to, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času, co ale často jejich okolí vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního, odvádějícího od práce do školy apod.

Dětem poskytne soutěžní festival naprosto svobodnou možnost se projevit a vyjádřit, bez cenzury, kontroly a školních pravidel. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Partnerská a respektující zpětná vazba od dospělých odborníků jim pomůže jednak lépe proniknout do řemesla, jednak získat sebedůvěru a pocit sebehodnoty.

V neposlední řadě si klademe za cíl vyhledávat a propojovat mladé filmařské talenty, ale dětem i pomáhat.

 

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Číslo účtu: 13132061/100 , Komerční banka, a.s.
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Petr Ryneš, ředitel

Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

Přípravné práce a průběh festivalu řídí ředitel festivalu a festivalová rada.


Program

Program festivalu tvoří soutěžní a nesoutěžní projekce filmů, semináře, besedy s filmovými tvůrci, workshopy, interaktivní výstavy a další doprovodné akce.

Na festivalu PFK budou prezentovány filmy bez ohledu na počet – jeden tvůrce může do soutěže přihlásit i více soutěžních snímků, maximálně však žsnímky.

Účast na jiných festivalech nebrání účasti na FF PFK.

Soutěžní program FF PFK tvoří tyto sekce:

 1. Hraný film
 2. Dokument a reportáž
 3. Animovaný film
 4. Film do minuty

 

Pravidla festivalu

Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 1. únoru 2018, uzávěrka soutěže je 16. září 2018, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, jednotlivci či skupiny se samostatnými autorskými filmy.

Přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení filmu do festivalu.

Autoři nemohou přihlásit soutěžní snímky, které byly přihlášeny v minulém ročníku.

Zařazení snímku do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere snímky, jež postoupí a budou zařazeny do soutěže. (Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň snímků.)

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Autoři přijatých i nepřijatých snímků budou vyrozuměni po zasedání festivalové rady a poroty e-mailem a seznamy budou současně zveřejněny na stránkách festivalu.

Zaslaná média se soutěžními filmy nebudou zasílána zpět.

Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu.

V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže.

 

Věkové kategorie

 1. do 10 let
 2. 11–15 let
 3. 16–20 let

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

 

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní snímky s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz, obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních snímků bude možné od 1. 4. 2018.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 16. září 2018, 23:59hod.

K on-line přihlášce je nutné přiložit:

 • soutěžní snímek: název_filmu.*

uvítáme

 • 3 fotografie nebo screenshoty z filmu v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; název souborů musí mít tuto formu: NÁZEV FILMU_FOTO_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif
 • 3 fotografie z natáčení (režiséra filmu/realizačního týmu) v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; název souborů musí mít tuto formu: NÁZEV FILMU_NATACENI_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FF PFK.

Ke každému přihlášenému soutěžnímu snímku musí organizátor festivalu obdržet anotaci (on-line přihláška). Anotace je velmi důležitá pro prezentaci snímku na webových stránkách festivalu.

 

Možnosti dodání soutěžních snímků

 • Soutěžní snímek nahrajte na festivalový web PFK: přístupové jméno a heslo Vám bude zasláno po vyplnění přihlášky na webu festivalu

NEBO

 • snímek můžete doručit osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) (na CD, DVD) jako obyčejnou zásilku v ploché obálce na adresu pořadatele festivalu:

Dům dětí a mládeže Praha 6
Filmová soutěž PFK
U Boroviček 650/5
163 00 Praha 6

Výlohy spojené s dopravou filmů hradí účastník.

 

Formát filmů, stopáž

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové délce:

 • Hraný film – maximálně 20 minut
 • Dokument a reportáž – maximálně 15 minut
 • Animovaný film – maximálně 8 minuty
 • Film do minuty – maximálně 1minuta

V sekci Animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

V případě velkého počtu přihlášených soutěžních snímků bude sekce rozdělena na Filmová animace a Počítačová animace.

Technické podmínky

 • Snímky doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě. (Nedostatečná kvalita snímku může být důvodem k nezařazení filmu do soutěže.)
 • Preferujeme formáty MPEG 4 – kodek H264 .
 • Maximální velikost souboru je 1,5 GB.
 • Součástí snímku musí být 00:05'' trvající BLACK na videu před započetím filmu a 00:05'' trvající BLACK na videu po skončení filmu.
 • Na jednom nosiči může být i více filmů, pokud jsou všechny přihlášeny do soutěže.
 • Všechny zaslané disky musí být označeny názvem filmu a jménem autora.

 

Porota a ceny

 • Filmy do finále soutěže vybírá a hodnotí festivalová porota, která je poradním orgánem festivalové rady.
 • Porota je složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, producentů a partnerů festivalu.
 • Porota bude hodnotit všechny soutěžní sekce.
 • Členem poroty nesmí být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů přijatého do soutěže. Všichni členové poroty jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Ředitel festivalu nebo členové festivalové rady se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování.
 • Předpokládá se udělení hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií.
 • Ceny budou předány na festivalovém dnu.
 • Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků během festivalového dne.
 • Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nepřítomným vítězům budou zaslány pouze diplomy. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen.

 

Cena diváka – divácké hlasování

Cena diváku bude udělena v internetovém hlasování, kde budou diváci hlasovat v každé soutěžní kategorii.

V diváckém hlasování budou vylosováni 4 hlasující, kteří obdrží drobnou cenu.

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Dle výsledků hlasování bude udělena Cena diváka.

Divácké hlasování začne 1. 10. 2018 a ukončeno bude 31. 10. 2018 v 23:59 h.

V případě malého počtu soutěžních snímků v dané sekci nemusí být udělena cena diváka.

Závěr

Účastník soutěže podáním přihlášky uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, město na webových stránkách soutěže dostupných na internetové adrese www.prazskyfilmovykufr.cz.

Přihlašovatel bere na vědomí prohlášení PFK, že osobní data uvedená v přihlášce jsou považována za přísně důvěrná, budou použita výhradně pro potřeby festivalu a bez souhlasu přihlašovatele nebudou poskytnuta třetí osobě.

Přihlašovatel bere na vědomí vyloučení odpovědnosti PKF za chyby a nepřesnosti, které do svých výstupů převezme na podkladě údajů předaných přihlašovatelem.

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto Statutem, zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení, jakož i ustanovení podmínek soutěže, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

 

V Praze dne 1. 2. 2018

Za pořadatele

Mgr. Petr Ryneš

ředitel DDM Prahy 6