Statut

Statut festivalu

Pražský filmový kufr

 

Poslání festivalu

Soutěžní festival Pražský filmový kufr si klade za cíl vytvořit kreativní a inspirativní prostor pro děti podobných zájmů. Měl by být v první řadě přehlídkou nápadů a platformou pro vzájemné sdílení a získávání nových tvůrčích zkušeností. Nabízí také lákavý způsob, jak děti naučit bojovat s nudou, strachem či úzkostí, jak reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Děti a mladí lidé dostanou možnost zhodnotit to, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času, co ale často jejich okolí vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního, odvádějícího od práce do školy apod.

Mladým filmařům poskytne soutěžní festival naprosto svobodnou možnost se projevit a vyjádřit, bez cenzury, kontroly a školních pravidel. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Partnerská a respektující zpětná vazba od dospělých odborníků jim pomůže jednak lépe proniknout do řemesla, jednak získat sebedůvěru a pocit sebehodnoty.

V neposlední řadě si klademe za cíl vyhledávat a propojovat mladé filmařské talenty, ale dětem i pomáhat ve filmovém vzdělávání a seberealizaci.

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Číslo účtu: 13132061/100, Komerční banka, a.s.
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Martin Vejvoda, ředitel

Pořadatel spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně a finančně podílejí na jeho konání.

Přípravné práce a průběh festivalu řídí ředitel festivalu se svým festivalovým týmem.


Program

Program festivalu tvoří soutěžní a nesoutěžní projekce filmů, semináře, debaty s filmovými tvůrci, workshopy, interaktivní výstavy a další doprovodné akce.

Na FF PFK budou prezentovány filmy bez ohledu na počet – jeden tvůrce může do soutěže přihlásit i více soutěžních snímků, maximálně však 6 snímků.

Účast na jiných festivalech nebrání účasti na FF PFK.

Soutěžní program FF PFK tvoří tyto hlavní sekce:

Volným tématem 7. ročníku je MENTAL POWER, za jehož uchopení může autor získat čestné uznání poroty!

 

Pravidla festivalu

Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 1. březnu 2023, uzávěrka soutěže je 24. září 2023, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, jednotlivci či skupiny se samostatnými autorskými díly – filmovými snímky, scénáři nebo filmovými plakáty.

Přihlásit dílo do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich dílo zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Soutěžní dílo se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení díla do soutěže.

Autoři nemohou do soutěže přihlásit díla, která byla přihlášena v předchozích ročnících.

Zařazení díla do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere ta díla, která splňují podmínky zařazení. Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň děl.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže dílo, které neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a dílo přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit díla, která navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Díla nesmí obsahovat záběry nebo prvky, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále takové, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Zaslaná média se soutěžními filmy nebudou zasílána zpět.

Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu.

V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže, a tedy postoupen k hlasování porotě.

V případě udělení souhlasu s nominováním snímku do národní přehlídky amatérských filmů Malé vize, má festivalová rada právo film postoupit i do této navazující soutěžní přehlídky.

 

Věkové kategorie

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

 

Přihlášení

Do soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz, obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek, scénář i plakát musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních děl bude možné od 1. 5. 2023.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 24. září 2023, 23:59 h.

K on-line přihlášce jsou povinné tyto přílohy:

Uvítáme tyto přílohy:

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FF PFK.

 

Možnosti dodání soutěžních snímků

NEBO

Dům dětí a mládeže Praha 6
Filmová soutěž PFK
U Boroviček 650/5
163 00 Praha 6

Výlohy spojené se zasláním filmů hradí přihlašovatel.

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové doporučené délce:

Bude-li doporučená délka snímku překročena, může tím vzniknout možnost, že tento film nebude z kapacitních důvodů promítnut na FestDni.

V sekci animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

Technické podmínky

 

Porota a ceny

 

Cena diváka – divácké hlasování

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Dle výsledků hlasování bude udělena jedna Cena diváka filmu s největším dosaženým počtem hlasů.

Divácké hlasování začne 1.10. 2023 a ukončeno bude 22. 10. 2023 v 23:59 h.

Cena diváka bude udělena při slavnostním předávání cen během FestDne.

 

Závěr

Účastník soutěže podáním přihlášky uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, město na webových stránkách soutěže dostupných na internetové adrese www.prazskyfilmovykufr.cz.

Přihlašovatel bere na vědomí prohlášení PFK, že osobní data uvedená v přihlášce jsou považována za přísně důvěrná, budou použita výhradně pro potřeby festivalu a bez souhlasu přihlašovatele nebudou poskytnuta třetí osobě.

Uživatel (soutěžící/zástupce) může svůj souhlas s registrací v databázi vzít kdykoli zpět (dle nového práva GDPR - "Právo na výmaz" / "Právo být zapomenut"), a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@prazskyfilmovykufr.cz s uvedením svých přihlašovacích údajů.

Organizátor soutěže je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Uživatel souhlasí s uchováním následujících dat: jméno a příjmení, město, organizace, emailová adresa, telefon, IP adresa

Přihlašovatel bere na vědomí vyloučení odpovědnosti PFK za chyby a nepřesnosti, které do svých výstupů převezme na podkladě údajů předaných přihlašovatelem.

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto Statutem, zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení, jakož i ustanovení podmínek soutěže, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

 

V Praze dne 17. 4. 2023

Za pořadatele

Mgr. Martin Vejvoda

ředitel DDM Prahy 6

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2022 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia