Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 1. březnu 2021, uzávěrka soutěže je 20. září 2021, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, jednotlivci či skupiny se samostatnými autorskými filmy.

Přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení filmu do soutěže.

Autoři nemohou do soutěže přihlásit snímky, které byly přihlášeny v předchozích ročnících.

Zařazení snímku do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere snímky, které splňují podmínky zařazení. Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň snímků.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Zaslaná média se soutěžními filmy nebudou zasílána zpět.

Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu.

V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže, tedy postoupen k hlasování porotě.

V případě udělení souhlasu s nominováním snímku do národní přehlídky amatérských filmů Malé vize má festivalová rada právo film postoupit i do této navazující soutěžní přehlídky.

Soutěžní program FF PFK tvoří tyto hlavní soutěžní sekce:

 • 1. Hraný film
 • 2. Dokumentární film a reportáž
 • 3. Animovaný film
 • 4. Experimentální film
 • 5. Nerealizovaný scénář
 • 6. Filmový plakát

Pro rok 2021 vyhlašujeme volné téma Můj svět, které je možné zpracovat i v rámci těchto podtémat:

Věkové kategorie

 • A. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol
 • B. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 • C. Studenti středních škol (do 20 let).

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

 

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní snímky s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních snímků bude možné od 1. 5. 2021.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 20. září 2021, 23:59 h.

K online přihlášce jsou povinné tyto přílohy:

 • soutěžní snímek; název filmu musí mít tuto podobu: NÁZEV_FILMU
 • anotaci filmu (online přihláška). Anotace je velmi důležitá pro prezentaci snímku na webových stránkách festivalu.

Uvítáme tyto přílohy:

 • 3 fotografie nebo screenshoty z filmu v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; názvy souborů musí mít tuto podobu: NÁZEV FILMU_FOTO_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif
 • 3 fotografie z natáčení (režiséra filmu / realizačního týmu) v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; názvy souborů musí mít tuto podobu: NÁZEV FILMU_NATACENI_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FF PFK.

 

Možnosti dodání soutěžních snímků

 • Soutěžní film nahrajte na festivalový web PFK: přístupové jméno a heslo Vám bude zasláno po vyplnění přihlášky na webu festivalu.
 • Nerealizovaný scénář přihlašte a nahrajte na festivalový web jako textovou přílohu.
 • Filmový plakát přihlašte a nahrajte jako obrazovou přílohu

NEBO

 • Snímek, scénář i plakát je možné také doručit osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky; na CD, DVD) jako obyčejnou zásilku v ploché obálce na adresu pořadatele festivalu:

Dům dětí a mládeže Praha 6
Filmová soutěž PFK
U Boroviček 650/5
163 00 Praha 6

Výlohy spojené se zasláním filmů hradí přihlašovatel.

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové doporučené délce:

 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Experimentální film – do 5 minut
 • Scénář – v max. rozsahu 10 stránek textu
 • Filmový plakát – A4, A3, max. A2

Bude-li doporučená délka snímku překročena, může být tento film vyřazen ze soutěže promítnutí během FestDne. 

V sekci animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

Technické podmínky

 • Snímky doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě. (Nedostatečná kvalita snímku může být důvodem nezařazení filmu do soutěže.)
 • Preferujeme formáty MPEG 4 – kodek H264.
 • Maximální velikost souboru je 1,5 GB.
 • Součástí snímku musí být 00:05'' trvající BLACK na videu před započetím filmu a 00:05'' trvající BLACK na videu po skončení filmu.
 • Na jednom nosiči může být i více filmů, pokud jsou všechny přihlášeny do soutěže.
 • Všechny zaslané nosiče musí být označeny názvem filmu a jménem autora.

Porota a ceny

 • Filmy do finále soutěže vybírá a hodnotí festivalová porota, která je poradním orgánem festivalové rady.
 • Porota je složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, producentů a partnerů festivalu.
 • Porota bude hodnotit všechny soutěžní sekce.
 • Členem poroty nesmí být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů přijatého do soutěže. Všichni členové poroty jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Ředitel festivalu, členové festivalové rady a realizačního týmu se mohou účastnit zasedání poroty, ale nesmí se podílet na hlasování.
 • Předpokládá se udělení hlavní ceny vítězi v každé věkové a žánrové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování), udělení ceny za nejlepší nerealizovaný scénář a filmový plakát, udělení ceny diváka, a také udělení cen partnerů a odborníků u tematických sekcí (za uchopení tématu).
 • Ceny budou předány během slavnostního FestDne.
 • Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků během FestDne.
 • Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen.

Cena diváka – divácké hlasování

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Snímku s nejvyšším počtem hlasů bude udělena Cena diváka.

Divácké hlasování začne 26. 9. 2021 a ukončeno bude 18. 10. 2021 v 23:59 h.

Cena diváka bude udělena při slavnostním předávání cen během FestDne.