Pravidla soutěže

Podmínky účasti

Soutěž je vyhlášena k 1. květnu 2024, uzávěrka soutěže je 22. září 2024, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, jednotlivci či skupiny se samostatnými autorskými filmy.

Přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení filmu do soutěže.

Autoři nemohou do soutěže přihlásit snímky, které byly přihlášeny v předchozích ročnících.

Zařazení snímku do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere snímky, které splňují podmínky zařazení. Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň snímků.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Zaslaná média se soutěžními filmy nebudou zasílána zpět.

Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu a aby soutěžní snímek využíval je studijním účelům.

V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže, tedy postoupen k hlasování porotě.

V případě udělení souhlasu s nominováním snímku do národní přehlídky amatérských filmů Malé vize má festivalová rada právo film postoupit i do této navazující soutěžní přehlídky. O případné poskytnutí povolení ke zveřejnění snímku na jiné platformě pořadatel přihlašovatele zvlášť požádá.

Soutěžní program FMF PFK tvoří tyto hlavní soutěžní sekce:

Novinkou roku 2024 je dobrovolné volné téma: (NE)ZÁVISLOST.

Věkové kategorie

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

 

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní snímky s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních snímků bude možné od 1. 5. 2024.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 22. září 2024, 23:59 h.

K online přihlášce jsou povinné tyto přílohy:

Uvítáme tyto přílohy:

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FMF PFK.

 

Možnosti dodání soutěžních snímků

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové doporučené délce:

V sekci animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

Technické podmínky

Porota a ceny

Cena diváka – divácké hlasování

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Snímku s nejvyšším počtem hlasů bude udělena Cena diváka.

Divácké hlasování začne 1. 10. 2024 a ukončeno bude 25. 10. 2024 v 23:59 h.

Cena diváka bude udělena při slavnostním předávání cen během FestDne.

 

Kontaktujte nás


Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
E: martin.bartak@prazskyfilmovykufr.cz
T: +420 235 323 333

© 2019 - 2024 Dům dětí a mládeže Praha 6, Pražský Filmový Kufr
Web by SenseMedia