PRAVIDLA FESTIVALU

Podmínky účasti

 • Soutěž je vyhlášena k 1. únoru 2018, uzávěrka soutěže je 16. září 2018, řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly.
 • Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.
 • Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, jednotlivci či skupiny se samostatnými autorskými filmy.
 • Přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů přihlašuje jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.
 • Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.
 • Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení filmu do festivalu.
 • Autoři nemohou přihlásit soutěžní snímky, které byly přihlášeny v minulém ročníku.
 • Zařazení snímku do vlastní soutěže bude předcházet předvýběr, ve kterém festivalová rada vybere snímky, jež postoupí a budou zařazeny do soutěže. (Posuzováno bude především splnění kritérií pro každou kategorii, technická a celková úroveň snímků.)
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, bezdůvodně líčí kruté a nelidské jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.
 • Rozhodnutí festivalové rady a poroty je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.
 • Autoři přijatých i nepřijatých snímků budou vyrozuměni po zasedání festivalové rady a poroty e-mailem a seznamy budou současně zveřejněny na stránkách festivalu.
 • Zaslaná média se soutěžními filmy nebudou zasílána zpět.
 • Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR nebo je prezentoval na internetu.
 • V případě udělení souhlasu s uveřejněním snímku na internetu bude tento zařazen do diváckého hlasování. V případě neudělení souhlasu bude zařazen jen do soutěže.

Věkové kategorie

 • do 10 let
 • 11–15 let
 • 16–20 let

V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní snímky s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz, obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Každý soutěžní snímek musí mít vyplněnou samostatnou přihlášku.

Přihlašování soutěžních snímků bude možné od 1. 4. 2018.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 18. září 2018, 23:59 hod.

K on-line přihlášce je nutné přiložit:

 • soutěžní snímek – nazev_filmu.xxx

uvítáme

 • 3 fotografie nebo screenshoty z filmu v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; název souborů musí mít tuto formu: NÁZEV FILMU_FOTO_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif
 • 3 fotografie z natáčení (režiséra filmu/realizačního týmu) v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; název souborů musí mít tuto formu: NÁZEV FILMU_NATACENI_1 nebo 2 nebo 3.jpg/tif

Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce festivalu. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace FF PFK.

Ke každému přihlášenému soutěžnímu snímku musí organizátor festivalu obdržet anotaci (on-line přihláška). Anotace je velmi důležitá pro prezentaci snímku na webových stránkách festivalu.

Možnosti dodání soutěžních snímků

 • Soutěžní snímek nahrajte na festivalový web PFK: přístupové jméno a heslo Vám bude zasláno po vyplnění přihlášky na webu festivalu

NEBO

 • snímek můžete doručit osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) (na CD, DVD) jako obyčejnou zásilku v ploché obálce na adresu pořadatele festivalu:

Dům dětí a mládeže Praha 6
Filmová soutěž PFK
U Boroviček 650/5
163 00 Praha 6

Výlohy spojené s dopravou filmů hradí účastník.

Formát filmů, stopáž

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové délce:

 • Hraný film – maximálně 20 minut
 • Dokument a reportáž – maximálně 15 minut
 • Animovaný film – maximálně 8 minut
 • Film do minuty – maximálně 1 minuta

V sekci Animovaný film musí více než 50 % délky trvání filmu tvořit animace, přičemž animační technologie není stanovena ani omezena.

V případě velkého počtu přihlášených soutěžních snímků bude sekce rozdělena na Filmová animace a Počítačová animace.

Technické podmínky

 • Snímky doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě. (Nedostatečná kvalita snímku může být důvodem k nezařazení filmu do soutěže.)
 • Preferujeme formáty MPEG 4 – kodek H264 .
 • Maximální velikost souboru je 1,5 GB.
 • Součástí snímku musí být 00:05'' trvající BLACK na videu před započetím filmu a 00:05'' trvající BLACK na videu po skončení filmu.
 • Na jednom nosiči může být i více filmů, pokud jsou všechny přihlášeny do soutěže.
 • Všechny zaslané disky musí být označeny názvem filmu a jménem autora.

V případě technických obtíží (např.: nelze se přihlásit, nahrát přílohu, …) nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Kontakt: david@prazskyfilmovykufr.cz nebo info@prazskyfilmovykufr.cz

 

Porota a ceny

 • Filmy do finále soutěže vybírá a hodnotí festivalová porota, která je poradním orgánem festivalové rady.
 • Porota je složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, producentů a partnerů festivalu.
 • Porota bude hodnotit všechny soutěžní sekce.
 • Členem poroty nesmí být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů přijatého do soutěže. Všichni členové poroty jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Ředitel festivalu nebo členové festivalové rady se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování.
 • Předpokládá se udělení hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií.
 • Ceny budou předány na festivalovém dnu.
 • Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků během festivalového dne.
 • Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen.

Cena diváka – divácké hlasování

Cena diváku bude udělena v internetovém hlasování, kde budou diváci hlasovat v každé soutěžní sekci.

V diváckém hlasování budou vylosováni 4 hlasující, kteří obdrží drobnou cenu.

Divácké hlasování bude probíhat online na webových stránkách festivalu, kde budou přijaté filmy zveřejněny. Dle výsledků hlasování bude udělena Cena diváka.

Divácké hlasování začne 1. 10. 2018 a ukončeno bude 31. 10. 2018 v 23:59 h.

V případě malého počtu soutěžních snímků v dané sekci a kategorie nemusí být udělena cena diváka.